Нашият екип

Вася Прокопиева

LL.M. Европейско право, Колеж на Европа, Брюж, Белгия; Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; старши адвокат; управляващ партньор

Правно, регулаторно и бизнес консултиране при лиценизрането и дейността на институция, оторизирана като Дружество за електронни пари от Комисията за Финансов Надзор във Великобритания (FCA) на водеща финансово-технологична компания и платформа за мобилни плащания за малки с средни търговци в Европа (www.mypos.eu);

Правно и регулаторно консултиране при лиценизрането и дейността на модерна онлайн кредитна институция (банка), лицензирана от Малтийската Финансова Комисия за Надзор (MFSA) (www.sata.direct);

Правно и регулаторно и бизнес консултиране при лиценизрането и дейността на институция, оторизирана като като Дружество за електронни пари от БНБ, водещ издател на електронни пари и платежни карти, Пълноправен член на MasterCard, VISA, JCB, AMEX (www.icard.com);

Общи Условия и Правна Рамка за продукти като електронни пари и платежни услуги според Директивата за платежни услуги и приложимите национални законодателства.

Прочетете още >

Иван Троянов

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Университета на Гент (Белгия); адвокат; партньор

Правни и бизнес консултации относно регулаторните изисквания на Правилата за включване в SEPA (SEPA Adherence Rules), относно директно участие в SEPA от страна на лицензирани кредитни институции от ЕС, както и относно индиректно участие в SEPA на няколко дружества за електронни пари;

Правни консултации за интеграцията на доставчици на платежни услуги в AMEX Европа и AMEX Швейцария, за интеграция в национални платежни системи за картови плащания (БОРИКА) и в платежни системи за брутен сетълмент в реално време (РИНГС). Интеграция на доставчици на платежни услуги и в други национални платежни схеми за плащания като Bancotact, Белгия и iDEAL, Холандия;

Изготвяне на Договори за аутсорсинг на дейности, свързани с риск, AML/FT мерки, IT услуги, Договори за обслужване дейността на компании (Service Level agreements), Договори за представителство (Agents Agreements), Договори за дистрибуторска мрежа, Договори за промотиране на платежни услуги и посредничество при сключване на сделки за платежни услуги;

Оказване на правно съдействие на финансови институции със свързаните с тях периодични регулаторни проверки, запитвания, искания за информация и комуникация от/с регулатори от страните членки на ЕС (централни банки, финансови надзорни комисии, агенции за финансово разузнаване);

Изработване на общи условия съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги („Директива за платежни услуги 2“);

Подготовка на заявления за издаване на лиценз за дружества за електронни пари. Актуализиране на документацията във връзка с получен лиценз за дружество за електронни пари във връзка с Директивата за платежни услуги 2;

Правни консултации във връзка с обработване на оплаквания (complaints) от клиенти на кредитни и финансови институции, включително предприемането на мерки за предотвратяване на измами (fraud), за намаляване на риск и за привеждане в съответствие с регулаторна рамка;

Корпоративни услуги за учредяване и преструктуриране на дружества, на група компании и холдинги.

Прочетете още >
empty image

Ние съблюдаваме изключително стриктни професионални принципи и ценности в нашата работа, като равнопоставеност, разбиране на същността на бизнеса и пълна защита на правните интереси.

Светозар Цоневски

LL.М. Банково право и финанси, Университет Франкфурт, Германия; Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; адвокат; управляващ партньор

Кредитни институции — общи условия, вътрешнодружествени договори, кредитни споразумения, обезпечения;

Финансови регулации — капиталова структура вътрешна организационна структура, вътрешни процедури за съответствие и лицензионни процедури;

Инвестиционн услуги и консултации в областта на MIFID and MIFID II/MIFIR, MAD and MAD II, както и съответното национално законодателство, където те са транспонирани (Германия, Обединеното кралство, България);

Недвижими имоти — сделки за покупка на недвижими имоти, договори за наем, както и административни процедури в областта на недвижимите имоти и строителството.

Прочетете още >

Атанас Русенов

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; младши адвокат; партньор

Areas of expertise include:

CRS/AEOI and FATCA regulations;

Rules and Regulations of the Card Associations (Visa, MasterCard, JCB, etc.);

Payment Services Directive 2 (PSD2), Measures against money laundering Act;

Data protection, including GAP analysis, Impact assessment, Privacy notice and Privacy Policy drafting

Representation before tax authorities, prudential supervision authorities, other similar regulators;

Legal research pertaining to payment services, taxation, exchange of information for tax purposes, corporate and commercial law;

Прочетете още >

Вера Янкулова

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; младши адвокат; партньор

Процесуално представителство за съдебно събиране на вземания в множество дела срещу длъжници на финансови институции.

Извънсъдебни Спогодби от страна на Европейска кредитна институция (банка) предоставяща услуги директно на местни клиенти и нейни длъжници.

Работа по Общи Условия за Кредитни карти на водеща финансова институция.

Търговски преговори и Договор за издаване на карта с логото на Партньор на водещо Дружество за Електронни пари.

Правно консултиране на дружество за Електронни пари и платежна институция за АТМ регулациите в различни страни в България и Европа.

Прочетете още >

Искра Братованова

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; представител по интелектуална собственост; адвокат; асоцииран член

Проучване, анализ и регистрация на търговски марки;

Управление на портфолио с търговски марки;

Искове за защита на търговски марки, обжалвания;

Лицензионни споразумения;

Помощ при международните дела включващи защита на търговски марки и интелектуална собственост.

Прочетете още >
empty image

В памет на Кристиан Таков (1965-2017)

Доктор по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; доцент гражданско и търговско право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; наш скъп учител, колега и приятел

Правна логика и как да я прилагаме всеки ден в работа ни на адвокати и консултанти;

Етика и как да я отстояваме всеки ден в света на комплексните юридически проблеми и бизнес интерси и да се борим за чистота на отношенията;

Морал и къде когато правото не е достатъчно и е остаряло идва да се намеси силата на човешкия интелект, душа и морал;

Творчество и свобода — как да остояваме свободата си, независмостта на собственото ни мнение и мисъл, как да пишем и да четем правните текстове, как да се борим за справедливост.

Прочетете още >

Практика

Предоставяме правни консултации по българско и европейско право в следните области:

Банки и нови доставчици на платежни услуги

Ние извършваме представителство при учредяване и лицензиране на различни видове финансови институции, включително изготвяне на пакет с лиецнзионни документи, изготвяне на общи условия за финансови продукти и услуги като електронни пари, дебитни и кредитни карти или карти за подарък (Gift Cards), помощ при промяна на общи условия, уведомяване на клиенти, помощ при запитвания от клиенти или регулатори, изготвяне на вътрешни процедури и правила на финансови институции, правна помощ при интеграция с платежни схеми като SWIFT, EPC/EBA STEP 2, встъпване в кореспондетски отношения, регулаторно съответствие и представителство при вписване на Агенти и договори с Агенти и под-изпълнители. Опит в изготвянето на договори за услуги (SLA agreements) с доставчици на услуги за финансови институции и аутосорсинг, в т.ч. и данъчно тертиране на договори за аутосорсинг.

Корпоративно право и управление

Ние се занимаваме със сливания и придобивания, дю дилижънс, преговори, учредяване на клонове на финансови институции с разрешителен режим, групи от компании на европейско ниво. Ние помагаме на нашите клиенти да изградят ефективна и устойчива структура от компании в рамките на своята финансова група, а също и менажираме изцяло правното управление на тяхната корпоративна структура от подготовка за промяна на капитала и други значителни дрежествени промени до текущите правни въпроси като подготовка на проектри за решения на съвета на директорите, организиране и провеждане на общо събрание на акционерите и други подпобни, а също и активно съветване в материята на добрите управленски практики при менажирането на група от компании.

Договори и преговори

За нашите клиенти платежни институции и дуржества за електронни пари, ние подготвяме различни договори с представители (агенти) за издаване и приемане на плащания с карти с логото на картови организации, договори за аутосорсинг и възлагане на под-изпълнители на технически услуги, както и данъчно тертиране на договори за аутосорсинг. Имаме опит с изработването на специфични договори за следните бизнеси кол центрове, центрове за обсулжване на клиенти, IT поддръжка, центрове за съхраняване на сървъри и данни и подобни.

Европейско право

Ние специализираме в областта на европейските банкови услуги, както и услугите на новите доставчици на платежни услуги — дружества за електрони пари и платежни институции. Това включва паспортизация на лицензи, предоставяне на услуги cross-border на принципа на свободното предоставяне на услуги без установяване (директно) или с установяване чрез клон или чрез представител, регистрационни режими, представителство пред национални регулатори в ЕС, включително централни банки и надзорни комисии. Също така имаме опит с представителство по жалби пред Европейската комисия за нарушаване на европейското право от държави членки. Помагаме на нашите клиенти в тяхната комуникация с регулаторите и законодателни органи с отправянето на препоръки при приемане на промени в законодателството в областта на електронни пари и платежни услуги, както и мерки против изпиране на пари, базирани на познанията ни по Европейско право и опита ни с европейски регулатори.

Регулатори на финансови институции

Ние представляваме нашите клиенти пред регулатори на финансови институции в различни държави в Европейското икономическо пространство, в т.ч. централни банки, надзорни комисии, компетентни органи в областта на мерките против изпиране на пари, както и административни органи като комисии за защита на потребителите и комисии за защита на конкуренцията. Ние също така представляваме, изготвяме правни мнения и водим преговори за наши клиенти с различни картови схеми като Мастъркарт, ВИЗА, JCB, AMEX и други. Нашата експертиза се основава на доброто познаване на бизнеса и нашия силен практически опит в материята на електронните пари и платежните услуги, мерките против изпиране на пари и правилата на картовите схеми, които сме натрупали през годините, в които сме предоставяли услуги на такъв тип компании, както и на тясното взаимодействие с внимателно подбрани национални правни кантори, което ни позволява по адекватен начин да защитаваме интересите на нашите клиенти пред множеството различни регулатори, на които те са подчинени, както и да отправяме конструктивни препоръки към регулаторите при приемане на промени в законодателството в тази материя, базирани на познанията ни по Европейско право и опита ни с европейски регулатори.

Организация и събиране на вземания

Ние организираме и ефективно извършваме събиране вземанията на финансови институции и други компании от клиенти. Гордеем се с над 1400-те дела за събиране на вземания, по които представляваме кредитори със забележителен успех. Нашият екип, съвместно с екипа на Систехнология АД (www.sistechnology.com) създаде първият онлайн базиран специализиран за нашия процес софтуер — Аргус Легис, който позволява да се организира съдебното събиране на вземания с изключителни функционалности за отчетност и прозрачност пред клиентите ни, който прави работата ни над хиляди искове на различни кредитори ефективно, бързо и лесно проследимо за тях.

Проекти за недвижими имоти

Наши членове са били част от екипа, реализирал проекти като Бизнес Парк София и Бизнес Парк Варна, проекти в областта на инвестиционното строителство, покупка на земя и специални създадени компании, финансиране, структуриране на инвестиоционния процес в групи от компании, договори за главен изпълнител, договори с под-изпълнители, стандартни договори с наематели за наем и управление и договори за управление и поддръжка на общи части, инвестиционна продажба на цял проект, дю дилижънс, преговори, договори за покупко-продажба на акции, специализирани приложения към такива договори.

Граждански процес и спогодби

Ние имаме значителен опит в процесуалното представителство по търговски дела и активно участваме в преговори за постигане на съдебни или извънсъдебни спогодби. В случаи с международен елемент работим с внимателно подбрани чуждестранни правни кантори, като координираме тяхната работа за наши клиентите с цел постигане на най-добра правна защита на интересите на клиента.

Картинка | Практика

Кариера

„Отборът с най-добрите играчи побеждава.“
Джак Уелч

Отворени сме да дискутираме с млади или по-опитни юристи възможностите да се присъединят към нашия екип в София или Варна. Човек, който би искал да се включи и остане в нашия екип трябва да отговаря на следните основни изисквания:

  1. Интегритет: Хората с интегритет казват истината и държат на думата си;
  2. Интелигентност: Високо ниво на интелектуално развитие, с широта на познанието, позволяваща да работи с или да води други умни хора в днешния комплексен свят;
  3. Зрялост: Възможност да се справя със стрес и неочаквани пречки, както и да се наслаждава на успеха с еднаква степен на радост и скромност;
  4. Позитивна енергия: Да процъфтява в действие и да е ориентиран към действие;
  5. Изпълнителен: Възможността да завърши работата до край, така както очаква неговия лидер и клиента.

Моля, изпратете Ваша автобиография и мотивационно писмо на office@eu-bg.com адрес и ние ще се свържем с Вас скоро.

Свържете се с нас

Офис София

бул. „Джеймс Баучер“ 76А, Hill Tower ет. 8, 1407 ж.к. Лозенец, София
Тел.: + 359 2 8065950
Факс: + 359 2 8065949
E-mail: office@eu-bg.com

Вася Прокопиева
Управляващ Партньор

Адвокатско Дружество „Prokopieva, Troyanov, Russenov & Partners Law Firm “ EU-BG Legal Consultants

Светозар Цоневски
Управляващ Партньор

Адвокатско Дружество „Prokopieva, Troyanov, Russenov & Partners Law Firm “ EU-BG Legal Consultants