Политика за поверителност

Въведение

Това Известие за поверителност поражда действие считано от 25 май 2018г. То предоставя информацията, обобщена в съдържанието, посочено по – долу:

 1. Кои сме ние?
  1. Адвокатско дружество „Прокопиева, Троянов, Русенов и партньори” ( наричано по – долу „ПТР&П”, „ние”или „нас”) е адвокатско дружество, което предлага професионални услуги в областта на българско и европейско право на клиенти на територията на Република България, на ЕИП, както и на презокеански клиенти.
  2. Ние сме:
  3. Оторизирани и регулирани от Висшия адвокатски съвет и сме регистрирани в Софийски градски съд с регистрационен № 175667628 със седалище и адрес на управление България, гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А
  4. Отговорни за сайта www.eu-bg.com (“Уебсайта”);
  5. Администраторът на лични данни във връзка със обработването им по смисъла на настоящата Политика за поверителност във връзка с изпълняване на задълженията по Общия регламент за защита на личните данни ( „ОРЗЛД”) 2016/679 и българския Закон за защита на личните данни.
 2. Категории лични дати, които събираме:

Може да събираме следните категории лични данни:

 • Вашето име и информация за контакт като домашен или бизнес адрес, имейл адрес и телефонен номер

Как събираме тази категория лични данни?

Тази информация се събира посредством оповестяването ѝ от Вас пред нас, независимо от начина по който е направено, включително, но и не само, чрез имейл, по телефона, поща или лично.

За какво използваме тази категория лични данни?

За контакт и комуникационни цели: няма да използваме предоставените контакти, за да Ви изпращаме актуализирани законови уредби, които може да разпространяваме периодично, новини за каквито и да било събития, в които участваме или които организираме и/или друга информация, свързана с нас и услуги, които вярваме, че биха могли да Ви интересуват, освен ако не изрично не заявите обратното.   

За осигуряване достъп на данни за контакт на нашия персонал – за да може персоналът ни да Ви предостави по адекватен начин поисканите от Вас услуги.

За колко време ще съхраняваме тази категория лични данни?

Лични данни се съхраняват при нас за периода от време, нужен за постигане на целите, посочени по-горе (представляващо времетраенето на деловите ни отношения). Ако бизнес клиент пожелае да бъде „забравен”, данните за контакт с тях ще бъдат заличени от нашия Сървър. Ако тази информация е по какъвто и да е начин свързана с правни искове или действия, по които сме Ви представлявали, сме длъжни да я съхраняваме за период не по – малък от 5 години, считано от прекратяването или разрешаването им.

 • Идентичност и биографични данни, включително националност, дата на раждане, данъчен статут, информация, свързана с паспорт/лична карта и местожителството, трудовата Ви заетост и история, наименование и позиция на заеманата длъжност, вид образование, интерес и друга релевантна информация, нужна за изпълнението на професионалните ни услуги;

Как събираме тази категория лични данни?

Тази информация се събира посредством оповестяването ѝ от Вас пред нас, независимо от начина по който е направено, включително но и не само чрез имейл, по телефона, поща или лично

 За какво използваме тази категория?

За осигуряването на адекватни правни услуги за Вас и за спазване на задълженията ни, свързани с предотвратяване изпирането на пари и борбата с тероризма.

По този начин ние обработваме тази категория въз основа на адекватното изпълнение на договорните ни задължения с Вас.

За колко време ще съхраняваме тази категория?

Личната информация се запазва на нашия Сървър, за периода от време, нужен за постигане на  целите, посочени по-горе (представляващо времетраенето на деловите ни отношения). Ако се поиска бизнес контакт да бъде „забравен”, данните за контакт ще бъдат заличени от нашия Сървър. Ако тази информация е по какъвто и да е начин свързана с правни искове или действия, по които сме Ви представлявали, сме длъжни да я съхраняваме за период не по – малък от 5 години, считано от прекратяването или разрешаването им.

 • (Ако е приложимо и необходимо за предоставянето на услугите) информация във връзка с Вашето финансово състояние като доходи, разходи, активи и пасиви, източници на доход, както и данни за банковата Ви сметка и друга информация, необходима за обработката на плащания и за целите на предотвратяването на измами;

 

Как събираме тази категория лични данни?

Тази информация се събира посредством оповестяването ѝ от Вас пред нас, независимо от начина по който е направено, включително но и не само чрез имейл, по телефона, поща или лично.

 За какво използваме тази категория?

За осигуряването на адекватни правни услуги за Вас и за спазване на задълженията ни, свързани с предотвратяване изпирането на пари и борбата с тероризма.

По този начин ние обработваме тази категория въз основа на адекватното изпълнение на договорните ни задължения с Вас.

За колко време ще съхраняваме тази категория?

Личната информация се запазва на нашия Сървър, за периода от време, нужен за постигане на  целите, посочени по-горе (представляващо времетраенето на деловите ни отношения). Ако се поиска бизнес контакт да бъде „забравен”, данните за контакт ще бъдат заличени от нашия Сървър. Ако тази информация е по какъвто и да е начин свързана с правни искове или действия, по които сме Ви представлявали, сме длъжни да я съхраняваме за период не по – малък от 5 години, считано от прекратяването или разрешаването им.

 • (Ако е приложимо и необходимо за предоставянето на услугите) обяснение за разбиране на Вашите целите и друга информация, предоставена ни във връзка с осъществяването на предлаганите професионални услуги;

Как събираме тази категория лични данни?

Тази информация се събира посредством оповестяването ѝ от Вас пред нас, независимо от начина по който е направено, включително но и не само чрез имейл, по телефона, поща или лично.

За какво използваме тази категория?

За осигуряването на адекватни правни услуги за Вас.

По този начин ние обработваме тази категория въз основа на адекватното изпълнение на договорните ни задължения с Вас.

За колко време ще съхраняваме тази категория?

Личната информация се запазва на нашия Сървър, за периода от време, нужен за постигане на  целите, посочени по-горе (представляващо времетраенето на деловите ни отношения). Ако се поиска бизнес контакт да бъде „забравен”, данните за контакт ще бъдат заличени от нашия Сървър. Ако тази информация е по какъвто и да е начин свързана с правни искове или действия, по които сме Ви представлявали, сме длъжни да я съхраняваме за период не по – малък от 5 години, считано от прекратяването или разрешаването им.

 • (Ако е приложимо и необходимо за предоставянето на услугите) информация за срещите ни с Вас, по – конкретно тези в нашия офис; и/или?

Как събираме тази категория лични данни?

Тази информация се събира посредством оповестяването ѝ от Вас пред нас, независимо от начина по който е направено, включително но и не само чрез имейл, по телефона, поща или лично

За какво използваме тази категория?

За осигуряването на адекватни правни услуги за Вас.

По този начин ние обработваме тази категория въз основа на адекватното изпълнение на договорните ни задължения с Вас.

За колко време ще съхраняваме тази категория?

Личната информация се запазва на нашия Сървър, за периода от време, нужен за постигане на  целите, посочени по-горе (представляващо времетраенето на деловите ни отношения). Ако се поиска бизнес контакт да бъде „забравен”, данните за контакт ще бъдат заличени от нашия Сървър. Ако тази информация е по какъвто и да е начин свързана с правни искове или действия, по които сме Ви представлявали, сме длъжни да я съхраняваме за период не по – малък от 5 години, считано от прекратяването или разрешаването им.

(Ако е приложимо и е необходимо за предоставянето на услугите), в случай че притежавате собствен бизнес или сте представител на юридически лица – информация за вашите служители и други физически лица, свързани с посоченото юридическо лице, включително имейл, данни за контакт, автобиографии, както и всякакви други лични данни относно тези служители и физически лица, свързани с посоченото юридическо лице, които решите да споделите с нас. Вие декларирате, че когато предоставяте информация относно което и да е трето лице, освен себе си, сте получили предварително съгласие от това трето лице да ни предостави лична информация.

Как събираме тази категория лични данни?

Тази информация се събира посредством оповестяването ѝ от Вас пред нас, независимо от начина по който е направено, включително но и не само чрез имейл, по телефона, поща или лично.

За какво използваме тази категория?

За осигуряването на адекватни правни услуги за Вас.

По този начин ние обработваме тази категория въз основа на адекватното изпълнение на договорните ни задължения с Вас.

За колко време ще съхраняваме тази категория?

Личната информация се запазва на нашия Сървър, за периода от време, нужен за постигане на  целите, посочени по-горе (представляващо времетраенето на деловите ни отношения). Ако се поиска бизнес контакт да бъде „забравен”, данните за контакт ще бъдат заличени от нашия Сървър. Ако тази информация е по какъвто и да е начин свързана с правни искове или действия, по които сме Ви представлявали, сме длъжни да я съхраняваме за период не по – малък от 5 години, считано от прекратяването или разрешаването им.

Осигуряването на професионални услуги може също да изисква от нас да обработваме специални категории данни (включително данни, свързани с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни убеждения, членство в синдикални организации, здраве и сексуален живот) и / или данни, свързани с наказателни присъди и престъпления („чувствителни лични данни”). Когато обработваме чувствителни лични данни, могат да се прилагат и други закономерни основания за обработка, като например обработката да е необходима за създаването, упражняването или защитата на правни искове (например за защита на правото ни на собственост или това на нашите клиенти ) или поради причини от значителен обществен интерес; или там, където сте ни дали Вашето изрично съгласие

3. С кого може да споделяме вашите данн.

Може да споделяме вашите лични данни с:

 1. вашата организация;
 2. наш клиент по конкретния въпрос;
 3. трети страни, които ангажираме да ни съдействат при предоставянето на нашите професионални услуги като адвокати (включително barristers), други фирми за професионални услуги, ИТ и други консултанти, съветници по връзки с обществеността, преводачи и/или куриери;
 4. посредници, с които Ви запознаваме;
 5. нашите собствени доставчици на правни и професионални услуги и застрахователи, когато е уместно;
 6. съдилища и други органи във връзка с изпълнението или защитата на права и предоставянето на нашите професионални услуги.

4. Прехвърляне и обработка на Вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство.

 1. Когато разкрием част от Вашите събрани лични данни извън ЕИП в САЩ (ако е приложимо), ние трябва да спазим Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ, Рамка за защита на личните данни между Швейцария и САЩ и всяко друго решение за адекватност.
 2. В случай че личната информация се споделя с корпоративни филиали или доставчици на продукти от трети страни извън ЕИП, при липса на решение за адекватност, ние – преди да споделим информацията Ви с такъв корпоративен филиал или с доставчик на продукти от трети страни, сме създали необходимите средства за адекватната защита на данните. При поискване ще предоставим допълнителна информация относно средствата за осигуряване на адекватно ниво на защита на данните.

5. Вашите права.

 1. Можете да упражнявате всяко от правата, описани в този раздел, като ни изпратите имейл. Моля, обърнете внимание, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да предприемете по-нататъшни действия по Вашата молба. Моля, обърнете внимание, че при получаване на Вашия имейл ние ще се постараем да ви предоставим поисканата информация и да разрешим Вашето искане в разумен срок, при спазване на всички задължения, които ние или свързаните с нас дружества имаме съгласно приложимите закони.

7. Управление на информацията ви.

 1. Имате право да получите следното:
  1. потвърждение дали и къде обработваме вашите лични данни;
  2. информация за целите на обработката;
  3. информация за категориите обработвани данни;
  4. информация за категориите получатели, с които данните могат да бъдат споделени;
  5. информация за периода, за който ще се съхраняват данните (или критериите, използвани за определяне на този период);
  6. информация за съществуването на правата за заличаване, за отстраняване, за ограничаване на обработката и за възразяване срещу обработването;
  7. информация за съществуването на правото да подадете жалба до всеки Регулатор;
  8. когато данните не са били събрани чрез Вас, информация за източника на данните;
  9. информация за съществуването на и обяснение на логиката, зад която стои всяка автоматизирана обработка.
 2. Освен това можете да поискате копие от обработваните лични данни.
 3. Поправяне на неточна или непълна информация.
  1. Имате право да поискате от нас да коригираме неточна или непълна лична информация, отнасяща се до Вас.
 4. Достъп до данни и преносимост.

Имате право да:

 • да получите копие от личните ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който поддържа и повторна употреба;
 • прехвърляте личните си данни от един Администратор на друг;
 • съхранявате личните си данни за лична употреба на частно устройство;
 • да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване. В някои юрисдикции приложимото право може да Ви даде правото да поискате копия от притежаваните от нас лични данни.
 1. Запазване и изтриване на данни.

По принцип ние запазваме вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на договора между Вас и нас, и да спазваме регулаторните си задължения. Ако вече не искате да използваме вашата информация, можете да поискате да изтрием Вашата лична информация, освен ако няма друга причина, която ни пречи по закон да изтрием вашите данни. Тъй като Администраторът на данни е регулирана адвокатска кантора, той е длъжен съгласно Закона за адвокатурата да пази Вашата лична информация и цялата история на транзакциите за период от 5 години след прекратяването на отношенията с Вас. Моля, имайте предвид, че ако поискате изтриването на личната ви информация:

 • Ние може да запазим и използваме Вашата лична информация до степента, необходима за спазване на нашите юридически задължения. Например, може да запазим част от Вашата информация за данъчни, отчетни и одиторски задължения.
 • Тъй като поддържаме системи, с които да се предпазим от причинени случайно или злонамерено загуби и вреди, остатъчните копия на Вашата лична информация не могат да бъдат премахнати от нашите резервни системи за ограничен период от време.
 1. Оттегляне на съгласието и ограничаване на обработката.

Когато сте предоставили съгласие за обработката на личните Ви данни от нас, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като изпратите съобщение до нас, което уточнява кое съгласие сте оттеглили. Имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на каквито и да е обработващи дейности въз основа на такова съгласие преди оттеглянето му. Освен това, в някои правни системи, приложимото право може да ви даде възможността да ограничите начините, по които използваме Вашите лични данни, по-конкретно, когато (i) оспорвате точността на вашата лична информация; (ii) обработката е незаконна и вие се противопоставяте на изтриването на Вашите лични данни; (iii) повече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите на обработката, но Вие изисквате информацията за установяване, упражняване или защита на правни искове; или (iv) сте се противопоставили на обработката и очаквате оценката дали законните ни основания надвишават Вашите собствени.

 1. Възражение срещу обработване

В някои юрисдикции приложимото право може да ви позволи да изискате от нас да не обработваме Вашите лични данни за определени конкретни цели, когато такава обработка се основава на законен интерес. Ако възразявате срещу подобна обработка, повече няма да обработваме Вашата лична информация за тези цели, освен ако не можем да докажем непреодолими основателни основания за такава обработка или обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

 1. Подаване на жалби

Първо трябва да се опитате да разрешите проблема чрез изпращане на имейл до:

Адвокатско дружество „Прокопирва, Троянов, Русенов и партньори”. Може да се свържете с нас на:

e-mail: office@eu-bg.com

Адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А

В случай че не сте удовлетворени от отговора или решението на Администратора на личните данни, имате право да подадете жалба срещу дейността по обработване на личните данни, извършвана от нас пред компетентните надзорни органи

Имате право да подадете жалба до водещия надзорен орган, Комисията за защита на личните данни, България:

Адрес: гр. София, бул. Професор Цветан Лазаров 2, пощенски код: 1592

Телефон: 02 91 53 518

e-mail: kzld@cpdp.bg

8. Използваме „бисквитки“ на нашия уебсайт, в съответствие с правилата на Политиката ни за бисквитки.

9.Промени в настоящото известие за поверителност.

Може да актуализираме това Известие за поверителност в съответствие с промените в начина, по който обработваме личните данни. Ще публикуваме всяка нова версия на Известието за защита на личните данни на уебсайта и, където е уместно, ще ви предоставим копие.